Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) są to specjalistyczne i wielokierunkowe zajęcia, przysługujące dzieciom z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Organizacja i kwalifikacja do zajęć, a także kwalifikacja i przebieg, określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Kto może skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju?

Z wczesnego wspomagania rozwoju może skorzystać zasadniczo każde dziecko, u którego zostanie wykryta niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwojowe.

Przykłady najczęstszych problemów rozwojowych, przez, które dzieci korzystają z zajęć WWR:

- uszkodzenia/zaburzenia mowy, wzroku lub słuchu,

- zaburzenia koordynacji ruchowej,

- zaburzenia ze spektrum autyzmu,

- niepełnosprawność umysłowa/intelektualna,

- niepełnosprawność sprzężona (kilka niepełnosprawności równocześnie)

-  niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją,

- nieprawidłowości rozwoju ruchowego/psychoruchowy.

Zalecane jest nawet, aby maluchy zaczynały uczęszczać na zajęcia jak najwcześniej od chwili wykrycia u nich zaburzeń rozwojowych. Ogólnie dziecko może korzystać z usprawniającej terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Co należy zrobić, aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?

Podstawą uczęszczania na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, jest uzyskanie opinii o takiej potrzebie. Dokument taki można uzyskać w Państwowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (obowiązuje regionalizacja- sprawdź pod opieką, której Państwowej Poradni znajduje się Twoje dziecko).

  1. Najpierw rodzic musi zgłosić dziecko na diagnozę i wypełnić wniosek o wydanie takowej opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby realizacji wczesnego wspomagania rozwoju.
  2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty – np. zaświadczenie lekarza specjalisty (stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania) o występujących deficytach, opinię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną (o ile takie są), czy opinii o funkcjonowaniu malucha w przedszkolu. Najlepiej dowiedzieć się jakich konkretnych dokumentów wymaga dana placówka.
  3. Poradnia powinna w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.
  4. Przyjdź z opinią do Pracownia GAYA Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 08-400 Garwolin, ul. Krótka 1 lub ul. Wiejska 57A lok.9
  5. GOTOWE! Możesz BEZPŁATNIE korzystać z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Pracowni GAYA NSPPP.

 

Zajęciami z WWR zajmuje się zespół specjalistów, jego podstawowy skład to:

  • psycholog,
  • logopeda,
  • pedagog,
  • ale pomagać mogą również i inni specjaliści – skład zespołu uzależniony jest od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju w ciągu miesiąca wynoszą od 4 do 8 godzin.

PAMIĘTAJ !!!

Wczesne wspomaganie rozwoju ma pomagać nie tylko dziecku, ale i jego rodzicom.

Zajęcia Wczesnego wspomagania rozwoju są nieodpłatne gdy rodzic/prawny opiekun dziecka, posiada opinię o potrzebie wspomagania z Poradni.