Terapia Instrumental Enrichment

InstrumentalEnrichment®, to nowatorski program terapeutyczny rozwijający struktury inteligencji i uczący myślenia.

Adresowana jest do pracy z klientem ze zdiagnozowanym: ADD, ADHA, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, Zespołem Aspergera, autyzmem, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, uszkodzeniach mózgu. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

InstrumentalEnrichment®, to znana na świecie od kilkudziesięciu lat metoda terapii funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, orientacja, koordynacja wzrokowo - ruchowa, logiczne rozumowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, myślenie dedukcyjne i indukcyjne, percepcja. Skuteczność tej metody potwierdzają nie tylko liczne badania naukowe, ale także praktyka.

Podstawową zasadą Metody Fruersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów myślenia. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom - uczy jak się uczyć.

Istotą programu terapeutycznego w Metodzie Feuersteina jest zastosowanie programu InstrumentalEnrichment® (IE®). Jest to seria sesji podczas których terapeuta stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności swojego klienta, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe. Terapeuci Metody Feuersteina pomagają również kształtować takie środowisko swojego klienta, które wspiera i zachęca do dalszej nauki i rozwoju.

Metoda Feuersteina opiera się na głębokim przekonaniu o modyfikowalności człowieka. To optymistyczne podejście koncentruje się na tym, co ludzie są i będą w stanie osiągnąć, a nie na ich deficytach i ograniczeniach.

Sesje terapeutyczne mogą być prowadzone zarówno indywidualnie, w parach jak też grupowo. Spotkania składają się z trzech części obejmujących: wprowadzenie i przygotowanie klienta do procesu poznawczego; akt poznawczy oraz omówienie zawierające metapoznawcze podsumowanie procesu poznawczego. Sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu przez okres około 1 roku szkolnego. Metoda IE® przeznaczona jest dla osób od 6 roku życia do 100 lat.

Terapia InstrumentalEnrichment® może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanych mediatorów - terapeutów posiadających posiadających uprawnienia nadane przez Instytut Feuersteina w Izraelu.