Trening słuchowy

Screeningowy Audiometr Tonalny - SAT II, to urządzenie opracowane z przeznaczeniem do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci, młodzieży i dorosłych, posiada również moduł terapeutyczny umożliwiający trening centralnego przetwarzania słuchowego. Test centralnego przetwarzania słuchowego zostały poddane pełnej normalizacji w roku 2014 r. na populacji polskich dzieci.

System SAT II pozwala na wykonanie:

 • diagnozysprawnościsłuchuobwodowego - W czasiebadaniaużywanesąsygnałytestowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000Hz, 8000 Hz. Osobabadana ma założonenagłowęsłuchawkiisygnalizuje, czysłyszyokreślonedźwięki. Badaniamożnawykonywaćjuż od 4 rokużyciadziecka!!!
 • diagnozycentralnegoprzetwarzaniasłuchowego w aspekcieczasowymifizycznym:
 • DPST - Test sekwencjidługościtonów, którypoleganaokreśleniudługościtrwaniaposzczególnychsygnałówtestowych. Na jegopodstawiediagnostaokreślazdolnośćróżnicowaniadźwięków pod względemczasuichtrwania. Dodatkowookreślateżstankrótkotrwałejpamięcisłuchowej.
 • PPST - Test sekwencjiwysokościtonów, którypoleganaokreśleniuwzględnejwysokościtonów w zaprezentowanejsekwencjitonów. Oceniarównieżpodlegakrótkotrwałapamięćsłuchowa.
 • Treningcentralnegoprzetwarzaniasłuchowegoorazfunkcjisłuchowo-językowych.

Urządzenie posiada również moduł terapeutyczny pozwalający na trening centralnego przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowo-językowych w terapii dysleksji. Ćwiczenia terapeutyczne w tym module opracował dr Bartosz M. Radtke na podstawie badań własnych oraz badań i teorii dysleksji prof. Marty Bogdanowicz. 

Modułterapeutyczny Systemu SAT II zawieraćwiczenia, takiejak:

 • naśladowaniewzorówrytmicznych,
 • porównywanie par wzorcówrytmicznych,
 • rozpoznawaniesekwencjidźwiękówróżniącychsięwysokością,
 • rozpoznawaniesekwencjidźwiękówróżniącychsiędługością,
 • różnicowaniefenomenówizolowanych,
 • różnicowaniesłów w parach,
 • różnicowaniepseudosłów w parach,
 • wskazywaniesłowainnegoniżpozostałe w ciągachtrzyelementarnych,
 • wskazywaniepseudosłowainnegoniżpozostałe w ciągachtrzyelementarnych.

Do przeprowadzenia badań i treningu z wykorzystaniem urządzenia Screeningowy Audiometr Tonalny - SAT II wykwalifikowani są specjaliści zatrudnieni w Naszej Poradni. Specjaliści ukończyli szkolenie certyfikowane na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.